TRƯỜNG TH, THCS & THPT LÊ THÁNH TÔNG

Chương trình giáo dục Tiểu học

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỚP TIỀN HỌC ĐƯỜNG NĂM HỌC 2020 - 2021 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỚP TIỀN HỌC ĐƯỜNG NĂM HỌC 2020 - 2021

June 10, 2020

Chương trình giáo dục Tiểu học

Kế hoạch tổ chức, thời khóa biểu, học phí lớp tiền học đường năm học 2020 - 2021

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC

April 24, 2020

Chương trình giáo dục Tiểu học

      Trang bị cho học sinh hệ thống kiến thức cơ bản, bước đầu hình thành ở học sinh những kỹ năng nền tảng, giúp học sinh yêu thích việc học tập, tìm...