TRƯỜNG TH, THCS & THPT LÊ THÁNH TÔNG

Tuyển sinh Tiểu học

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CẤP TIÊU HỌC NĂM HỌC 2024 - 2025 THÔNG BÁO TUYỂN SINH CẤP TIÊU HỌC NĂM HỌC 2024 - 2025

April 26, 2024

Tuyển sinh Tiểu học

Giới thiệu chương trình học, quy mô tuyển sinh, học phí và thông tin liên hệ

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CẤP TIỂU HỌC NĂM HỌC 2023- 2024 THÔNG BÁO TUYỂN SINH CẤP TIỂU HỌC NĂM HỌC 2023- 2024

April 25, 2023

Tuyển sinh Tiểu học

Cung cấp các thông tin cơ bản về chỉ tiêu tuyển sinh, học phí, chương trình giáo dục Tiểu học năm học 2023 - 2024

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHỐI TIỂU HỌC NĂM HỌC 2022 - 2023 THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHỐI TIỂU HỌC NĂM HỌC 2022 - 2023

April 3, 2022

Tuyển sinh Tiểu học

ĐỐI TƯƠNG, HÌNH THỨC, HỒ SƠ TUYỂN SINH Đối tượng:Học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 theo độ tuổi quy định Đối với lớp 1: Đã hoàn thành chương...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CẤP TIỂU HỌC NĂM HỌC 2021 - 2022 THÔNG BÁO TUYỂN SINH CẤP TIỂU HỌC NĂM HỌC 2021 - 2022

March 29, 2021

Tuyển sinh Tiểu học

Các thông tin về chương trình học, đối tượng tuyển sinh lớp 1 và tuyển sinh bổ sung khối 2,3,4,5 năm học 2021- 2022

Thông báo tuyển sinh cấp Tiểu học năm học 2020 - 2021 Thông báo tuyển sinh cấp Tiểu học năm học 2020 - 2021

April 18, 2020

Tuyển sinh Tiểu học

- Giảm 15% học phí cho năm học đầu tiên đối với 50 học sinh đăng kí sớm vào tháng 5, 6/2020. - Giảm 10% học phí cho đối tượng thứ 2 đối với gia đình có 2 con theo...