TRƯỜNG TH, THCS & THPT LÊ THÁNH TÔNG

Văn bản

QUY CHẾ CÔNG KHAI NĂM HỌC 2023 - 2024 QUY CHẾ CÔNG KHAI NĂM HỌC 2023 - 2024

June 3, 2023

Văn bản

Quy chế thực hiện công khai đối trường TH, THCS và THPT Lê Thánh Tông năm học 2023 - 2024 (Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của BGDĐT)

Quy chế công khai năm học 2022 - 2023 Quy chế công khai năm học 2022 - 2023

August 13, 2022

Văn bản

Các nội dung công khai  năm học 2022 - 2023 (Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của BGDĐT)

Quy chế công khai năm học 2021 - 2022 Quy chế công khai năm học 2021 - 2022

June 29, 2021

Văn bản

Quy chế thực hiện công khai đối với trường TH, THCS và THPT Lê Thánh Tông Năm học 2021 - 2022 (Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của BGDĐT)