TRƯỜNG TH, THCS & THPT LÊ THÁNH TÔNG

Học phí & Ưu đãi

CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ NĂM HỌC 2021 - 2022 CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ NĂM HỌC 2021 - 2022

March 30, 2021

Học phí & Ưu đãi

Thông tin quy định của nhà trường về các khoản thu bắt buộc, khoản thu khác năm học 2021 - 2022

CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ CẤP TIỂU HỌC, THCS NĂM HỌC 2020 - 2021 CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ CẤP TIỂU HỌC, THCS NĂM HỌC 2020 - 2021

May 4, 2020

Học phí & Ưu đãi

Phí giữ chỗ nộp 1 lần duy nhất khi phụ huynh nộp đăng ký cho con vào trường nhằm đảm bảo cho học sinh có chỗ theo học tại trường trong năm học đó. Khi học...