TRƯỜNG TH, THCS & THPT LÊ THÁNH TÔNG

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THPT

MỤC TIÊU

            Trong bối cảnh đổi mới nền giáo dục, hướng tới hội nhập quốc tế, chuẩn bị cho việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, trước mắt nhà trường tiếp tục đảm bảo việc thực hiện chương trình giáo dục hiện hành, đồng thời cũng đón đầu và tiếp cận với việc đổi mới chương trình, nội dung môn học.

            Với mục tiêu giáo dục toàn diện cấp THPT, nhà trường chú trọng vào việc giúp học sinh tiếp tục phát triển những phẩm chất, năng lực cần thiết đối với người lao động, ý thức và nhân cách công dân; khả năng tự học và ý thức học tập suốt đời; khả năng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực và sở thích, điều kiện và hoàn cành của bản thân để tiếp tục học lên, học nghề hoặc tham gia vào cuộc sống lao động; khả năng thích ứng với những đổi thay trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng cong nghiệp mới.

            Bên cạnh đó, giáo dục thẩm mĩ trở thành mục tiêu cốt lõi, xuyên suốt và kết nối các giá trị, các năng lực khác. Nhà trường đặc biệt coi trọng giáo dục nhân cách, tổ chức các hoạt động cho học sinh nhận thức, hình thành các khái niệm, chuẩn mực đạo đức; tôn trọng cá tính, nhân cách người học; khơi dậy, duy trì và phát triển những cảm xúc tốt đẹp của học sinh.

                                 

II. CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC